Bestyrelsen

Bestyrelsen

Bestyrelsen og de øvrige medlemmer består af følgende beboere, som er valgt på afdelingsmødet den 23. januar 2023:


- Elisabeth Sørensen - Bestyrelsesforperson - på valg i år 2024

- Leyla C.Bautista - Bestyrelsesmedlem - på valg i år 2025

- Lærke Sørensen - Bestyrelsesmedlem & Kasserer - på valg i år        2025

- Oliver Dalsgaard - Bestyrelsesmedlem - på valg i år 2025


- Kholoud Din - Suppleant - på valg i år 2024

- Mohamed El Idrissi - Suppleant - på valg i år 2024- Ibrahim Sobhie - Intern revisor - på valg i år 2024

- Mounir Sobhie - Intern revisor - på valg i år 2024


Hvervet som medlem af bestyrelsen inkl. formanden er ulønnet, dvs. at bestyrelsen udfører frivilligt arbejde. Afdelingen betaler dog rimelige udgifter i forbindelse med afdelingsbestyrelsens arbejde som fx forplejning ved bestyrelsesmøder, kontorartikler, med videre. Bestyrelsen aflægger regnskab for disse udgifter på det ordinære afdelingsmøde i foråret.Afdelingsbestyrelsen fører tilsyn med afdelingens vedligeholdelsestilstand og pasning samt påser, at der er god orden i afdelingen i samarbejde med ejendomskontoret og VIBO's administration. Eventuel påtale sker til Vibo's ledelse.

Afdelingsbestyrelsen har ikke administrative beføjelser eller arbejdsgiveransvar over for ejendomskontoret. Afdelingsbestyrelsen kan inden for rammerne af det godkendte driftsbudget træffe beslutning om:


  • hvilke vedligeholdelses- og forbedringsarbejder samt fornyelser, selskabets ledelse skal lade udføre i afdelingen.
  • drift og brug af beboerlokalet i afdelingen.
  • etablering af fritidsaktiviteter, arrangementer og lignende i afdelingen for beboere.


Vibo's ledelse skal yde afdelingsbestyrelsen nødvendig bistand i forbindelse med udøvelsen af dennes funktioner, og skal orientere afdelingsbestyrelsen om ledelsens ansættelse og afskedigelse af ejendomsfunktionærer.

Afdelingsbestyrelsen kan i en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv, og kan beslutte, at den endelige afgørelse af spørgsmål, der hører under afdelingsbestyrelsen, skal træffes ved urafstemning blandt afdelingens boligtagere.

Nedlægger afdelingsbestyrelsen sit hverv, uden at en ny afdelingsbestyrelse er valgt, varetages afdelingsbestyrelsens funktioner af Vibo's organisationsbestyrelse.