etablering_12_parkeringspladser_i_stor_gaarden

Etablering af 10 parkeringspladser

i Stor-gården

Status pr. 15. februar 2021 (tryk her)


Under nabohøring i jnauar 2018 har flere end 100 af vores beboerne sendt en indsigelse i mod planen, og en beboer (EB) har tog på eget initiativ, indsamlet mere end 100 underskrifter i mod.


Senest nyt pr. 12. juni 2018

Sagen har været forelagt politisk i Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune den 7. maj 2018, og udvalget har besluttet, at der ikke skal gives dispensation fra lokalplanen.

Der var følgende protokolbemærkning: ”Partierne stemmer imod at give dispensation til lokalplanen til 12 parkeringspladser, fordi det indebærer, at gårdmiljøet ødelægges samt begrænser trafiksikkerheden for børnene.”


Se brevet fra kommunen her!


Men selv kommunen ikke gav lov til at opføre parkeringspladser, ligger uden for kommunens kompetence at tage stilling til privatretlige tvister, herunder uenighed om private aftaler om råderet eller spørgsmål om hævd.


Høringsbrev fra Københavns kommune til beboere i storgården, Jagtvej 103-107


Senest nyt pr. 24. januar 2018

I forbindelse med sagen om mulige parkeringspladser i Stor gården, har vores administrator Boligforeningen VIBO lavet en aftale med VIBO's advokat om, at denne anlægger en sag om hævd senest den 1. februar 2018 og meddeler Københavns Kommune, at de med baggrund i søgsmålet om hævd skal stille sagen om tilladelse til anlæg af de 12 ansøgte parkeringspladser i bero.


Alle beboere i stor gården (Jagtvej 103-107) har modtaget høringssvar fra Københavns kommune via e-boks den 11. januar 2018.

Naboen, Andelsforeningen Jagtvej 101, er blevet opkøbt af Kereby (tidligere Balckstone) har ansøgt om at opføre 12 parkeringspladser i stor gården, altså oven i legepladsen, boldbane, mv. til brug for beboerne fra Jagtvej 101 kun!


Alle beboere opfordres til at svare om der ikke skal etableres parkeringspladser på vores fællesarealer. Det er svarfrist til kommunen den 1. februar 2018.

Bestyrelsen vil i den nærmeste fremtid arbejde på et svar til Kommunen.Kronologisk tidsforløb

 

  • 1924 – Bygning på Jagtvej 101 opføres.

 

  • 1981 – Gældende lokalplan vedtages.

 

  • 1982 – Vores afdeling (almene boliger) opføres. Vilkår i byggetilladelsen til vores afdeling om råderet over friarealerne på Jagtvej 101 tinglyses ikke.

 

  • 1982 – Gårdsanering på omkringliggende grunde, jf. saneringsplan. Saneringsplanen tinglyses ikke på Jagtvej 101, og det fremgår ikke af saneringsplanens tekst, at Jagtvej 101 er omfattet.

 

  • 1988 – På baggrund af en ikke-tinglyst privat aftale naboerne imellem tillades 12 parkeringspladser på Jagtvej.

 

  • 2000 – Kommunen meddeler afslag på ansøgning om 17 parkeringspladser i gården til Jagtvej 101.

 

  • 2001 – Klageinstansen træffer afgørelse om stadfæstelse af kommunens afslag på parkeringspladserne.

 

  • 2012 – Nuværende ejer af Jagtvej 101 overtager ejendommen på tvangsauktion. Ejers adkomst tinglyses ved overtagelsen. Det fremgår ikke af tingbogen, at vores afdeling har råderet over friarealerne på Jagtvej 101.


Matrikel kort